ព្រេម ចាន់ថន

ព្រេម ចាន់ថន

Prem Chanthorn

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ជាតិគ្រប់គ្រង

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning