សុខ រ៉ាដា

សុខ រ៉ាដា

Sok Rada

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី WICAM Internet Service Provider

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. VB.NET Beginning
  2. VB.NET Database