គង់ សុភាព

គង់ សុភាព

Kong Sopheap

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី ក្រុមហ៊ុន លីឈូងសំណង់

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  3. VB.NET Beginning
  4. VB.NET Database
  5. Website Design With CSS