ស្រួយ គឹមយួន

ស្រួយ គឹមយួន

Sroy Kimyuon

ឆ្នាំសិក្សា 2009
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML