ហៃ រដ្ឋា

ហៃ រដ្ឋា

Hay Rotha

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី CAMTech Company

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Network