លាង បុ្រសពេជ្រ

លាង បុ្រសពេជ្រ

Leang Brospech

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និង វិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. PHP & My SQL