គឹម ចាន់ថា

គឹម ចាន់ថា

Kim Chantha

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី Phnom Penh International University​-សាកលវិទ្យាល័យ ភ្នំពេញអន្តរជាតិ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5