ឈិត ប៊ុនឡៃ

ឈិត ប៊ុនឡៃ

Chhit Bunlay

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី Angkor Khemara University

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  2. PHP & My SQL
  3. Website Design With CSS