លី មុនីចន្ទ័

លី មុនីចន្ទ័

​មកពី ៖ Institute of Foreign Languages-វិទ្យាស្ថាន ភាសាបរទេស

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop

ស្នាដៃ