ហេង សីហា

ហេង សីហា

Heng Seyha

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី Don Bosco Kep

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. PHP & My SQL

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន