សើ ចន្ឋី

សើ ចន្ឋី

Soeu Chanthy

ឆ្នាំសិក្សា 2014

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop