Soth Samnang

Soth Samnang

Soth Samnang

ឆ្នាំសិក្សា 2014

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. SQL Server 2008 (Developer)