សម្បត្តិសុធារិទ្ឋ

សម្បត្តិសុធារិទ្ឋ

Sambath Sothearith

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ស៊ីតិក Institute

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5