ដយ តារារ័ត្ន

ដយ តារារ័ត្ន

​មកពី ៖ វិទ្យាស្ថាន ស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop

ស្នាដៃ