ដយ តារារ័ត្ន

ដយ តារារ័ត្ន

Doy Dararoth

ឆ្នាំសិក្សា 2009
មកពី វិទ្យាស្ថាន ស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop