ផេង សេងវុទ្ឋី

ផេង សេងវុទ្ឋី

​មកពី ៖ សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  3. JavaScript
  4. C# Beginning
  5. Website Design With CSS

ស្នាដៃ