ធិន ធីម

ធិន ធីម

Thim Them

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ជាតិគ្រប់គ្រង

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation