ណែវ សុពៅ

ណែវ សុពៅ

Nov Sopov

ឆ្នាំសិក្សា 2009
មកពី វិទ្យាស្ថាន ស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Microsoft Access (Level 1):
  2. Microsoft Access (Level 2):
  3. Computer Network