សឿន ធារិន

សឿន ធារិន

Seoun Thearin

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. Adobe Illustrator
  3. Adobe Photoshop
  4. Computer Foundation
  5. VB.NET Beginning