អ៊ូច វាសនា

អ៊ូច វាសនា

Ouch Veasna

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី Beltei International Institute

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation