ទុយ វុទ្ឋា

ទុយ វុទ្ឋា

Tuy Vuthea

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++