អ៊ុង សុវណ្ណ

អ៊ុង សុវណ្ណ

Ong Sovann

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C/C++