បេន ចិត្រ្តា

បេន ចិត្រ្តា

Ben Chetra

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី University of Cambodia-UC

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. OOP PHP
  2. PHP & My SQL
  3. C# Beginning