លី ណាវី

លី ណាវី

Ly Navy

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS
  2. PHP & My SQL
  3. C# Beginning
  4. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap