ផន ពីរ៉ង់

ផន ពីរ៉ង់

Phan Pirang

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  2. PHP & My SQL
  3. C/C++
  4. C# Beginning
  5. C# Database Programming
  6. Website Design With CSS