សុខ គីមស៊្រុន

សុខ គីមស៊្រុន

Sok Kimsrun

ឆ្នាំសិក្សា 2013

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  2. Website Design With CSS