លឹម សុក្រឹត

លឹម សុក្រឹត

Lim Sokreth

ឆ្នាំសិក្សា 2009
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. E-Commerce
  2. Joomla Developer
  3. Joomla Webmaster
  4. Adobe Photoshop
  5. PHP & My SQL
  6. VB.NET Beginning
  7. Website Design With CSS