រ៉េត ពៅ

រ៉េត ពៅ

Ret Pov

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី National Institute of Business-NIB

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop