ឡុក ឡាយហៀក

ឡុក ឡាយហៀក

Lock Lay Heak

ឆ្នាំសិក្សា 2009

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. Adobe Photoshop