ងួន វាសនា

ងួន វាសនា

Ngoun Veasna

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី ក្រុមហ៊ុនឯកជន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. VB.NET Beginning
  2. VB.NET Database