ឃឹម សុវណ្ណារ៉ា

ឃឹម សុវណ្ណារ៉ា

Khem Sovannara

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី IPML Advertising & Printing

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. PHP & My SQL