សូត្រ សុទ្ឋាបញ្ញា

សូត្រ សុទ្ឋាបញ្ញា

Sot Sothea Panha

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. PHP & My SQL
  2. Computer Network