លាង ប៉េងលី

លាង ប៉េងលី

Leang Pengly

ឆ្នាំសិក្សា 2013

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning
  2. C# Database Programming