អ៊ុត សុភក្រ្តា

អ៊ុត សុភក្រ្តា

Uth Sopheaktra

ឆ្នាំសិក្សា 2013

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5