ស៊ុន បូរ៉ា

ស៊ុន បូរ៉ា

Soon Bora

ឆ្នាំសិក្សា 2013

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  2. Website Design With CSS