ណិប សុខា

ណិប សុខា

Nep Sokha

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី One TV

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop