តិច ហុក

តិច ហុក

Tech Hok

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS
  2. Adobe Illustrator
  3. Adobe Photoshop
  4. PHP & My SQL
  5. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap