ឡាក​ ចំណាន

ឡាក​ ចំណាន

Lak Chamnan

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning