ចិត្ត ងួនត្រេង

ចិត្ត ងួនត្រេង

Chet Nguon Kreng

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning