ស៊ា សុធា

ស៊ា សុធា

Sea Sothea

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ពុទ្ធិសាស្ត្រ-UP

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Website Design With CSS

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន