សុខ លីហ្សា

សុខ លីហ្សា

Sok Liza

ឆ្នាំសិក្សា 2013

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop