ឡុង ប៉េងឡាយ

ឡុង ប៉េងឡាយ

Long Peng Lay

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ពុទ្ធិសាស្ត្រ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning