តូច ចាន់សំបាត់

តូច ចាន់សំបាត់

Thouch Chann Sambath

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++