ជៀវ ម៉ានិន

ជៀវ ម៉ានិន

Chiev Manin

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. PHP & My SQL

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន