ជៀវ ម៉ានិន

ជៀវ ម៉ានិន

​មកពី ៖ សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. PHP & My SQL

ស្នាដៃ