គាណេង ឡេងហ៊ុយ

គាណេង ឡេងហ៊ុយ

Kea Neng Leng Huy

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. PHP & My SQL