ខិល រ៉ាមបូរ

ខិល រ៉ាមបូរ

Khil Rambo

ឆ្នាំសិក្សា 2013

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  2. JavaScript
  3. Website Design With CSS