ខិល រ៉ាមបូរ

ខិល រ៉ាមបូរ

Khil Rambo

ឆ្នាំសិក្សា 2013

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS
  2. JavaScript
  3. Website Design With CSS