ហេង ធីតា

ហេង ធីតា

Heng Thida

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី International University-IU

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++