ឆូវ សុភី

ឆូវ សុភី

Chhoy Sophy

មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop
  2. PHP & My SQL
  3. SQL Server 2008 (Administrator)
  4. VB.NET Database