ដួង រស្មី

ដួង រស្មី

Doung Raksmey

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី International University-IU

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++