ប៉ាវ ពិសិទ្ឋ

ប៉ាវ ពិសិទ្ឋ

Pav Piseth

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS
  2. JavaScript + Jquery
  3. Computer Network
  4. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap