ម៉ក់ លី

ម៉ក់ លី

ម៉ក់ លី

មកពី សាកលវិទ្យាល័យ អាស៊ី អឺរ៉ុប-AEU

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា